ČBÚ – Oznámení o sestavení komise

Český báňský úřad oznámil, že s ohledem na složitost celé kauzy kolem ražby průzkumné štoly na dole Frenštát sestaví poradní sbor z nezávislých báňských a právních odborníků, který průběh celého řízení posoudí z věcného a procesního hlediska, a navrhne ČBÚ další postup ve věci. Dokument ke stažení … /odkaz/1 Zůstávají ovšem otázky: Proč chce vlastně OKD stále ražbu průzkumného díla? Slova OKD byla taková, že průzkuné dílo je důležité kvůli zjištění stavu zásob plynu. Ovšem OKD nedostalo od ministerstva životního prostředí povolení k dobývacímu prostoru na plyn, takže plyn těžit nemůže. Z toho vyplývá, že OKD o plyn nikdy nešlo a že jde pouze o černé uhlí, proti jehož těžbě je více jak 25.000 občanů Frenštátského regionu. Samozřejmě OKD tvrdí že má ze zákona povinnost starat se o důlní dílo. Ale ze zákona nemá vůbec žádnou povinnost investovat horentní sumy do realizace průzkumného díla. Toto není starost o důl, ale výrazná investice do dolu Frenštát. Proč sbor nezávislých odborníků, proč ne EIA? Sbor nezávislých odborníků z řad nezávislých právníků a báňských odborníků vypadá spíše jako by se ČBÚ hodlal rozhodnout, ale potřeboval se schovat za nějakou komisi, kterou stejně bude sám sestavovat. Proč raději nepožádá o povolení EIA a Natura 2000 jak doporučilo ministerstvo životního prostředí? Proč ve sboru odborníků není žádný ekolog? Kolik lidí v komisi bude z Frenštátského regionu? Můžeme vůbec o sobě rozhodnout my, nebo o nás rozhodnou úředníci v Praze? Je vidět, že kolem ražby průzkumného díla je mnoho otázek a málo odpovědí. ČBÚ nemůže počítat s tím, že jakékoli rozhodnutí v této citlivé otázce zůstane bez povšimnutí občanů Frenštátska.

Občané Pstruží jednotně brání svou vesnici

Na jaře letošního roku, s arogancí sobě vlastní, obnovili těžaři těžbu plynu v Beskydech, ve zvláštním dobývacím prostoru, v obci Pstruží. Pochopitelně, že neuznali za vhodné zeptat se představitelů obce, či dokonce požádat o jejich souhlas. Dokonce se rozhodli ignorovat některé paragrafy zákona o ochraně ovzduší. Těžaři prodloužili svůj vrt takzvaným těžebním plynovodem do centra Pstruží, tam si pronajali místnost od Severomoravské plynárenské a začali uprostřed vsi, na úpatí Ondřejníku provádět těžební práce – čistit, filtrovat… Z vrtu stažený, surový, znečištěný plyn je třeba vyčistit – tedy oddělit látky obsahující síru, dusík, CO, kondenzovaný podíl, těchto látek je cca 25% (a mimo jiné silně páchnou). Dle jejich stavební dokumentace se jedná maximálně o 650 kubíků plynných a kapalných látek denně. Těžaři si dlouho nelámali hlavu kam tyto nepotřebné (zapáchající) látky, které nemohou prodat do sítě, mají dát: prostě je jednoduše začali vypouštět nad hlavy nic netušících občanů a to ještě technologií, kterou profukují čistým methanem. Vůbec jim nevadí, že methan je výbušná a hořlavá látka, a že kolem je 12 domů, tedy celkem hustá zástavba. V čem těžaři porušili zákon o ochraně ovzduší?: 1. nenahlásili obci zdroj znečišťování 2. nevyžádali si od obce povolení na vypouštění těkavých látek v obytné části obce 3. uvedli do provozu novou technologii a nepožádali MŽP o zatřídění zdroje znečišťování Těžaři neustále opakují, že vše povolil stavební úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí. Co tedy skutečně povolil stavební úřad v centru obce?: 1. Dle seznamu OKEČ (seznam ekonomických činností, dle statistického úřadu) – těžbu plynu 2. Dle energetického zákona, §2 – výrobnu plynu 3. dle vyjádření inspektorátu bezpečnosti – hornickou činnost, a to vše bez toho, aby obec byla účastna kolaudačního řízení, stejně tak bez účasti jakéhokoliv orgánu zastupující stát v oblasti ochrany ovzduší a dokonce bez účasti báňského úřadu (jak se sluší při uvedení do provozu stavby s hornickou činností.) Tento nehorázný postup těžařů podporovaný stavebním úřadem, vyburcoval občany Pstruží, kteří se rozhodli nevítaného návštěvníka naší obce, vyvést mimo vesnici. Občané Pstruží založili ekologické občanské sdružení SVÍTÁNÍ V BESKYDECH, jehož hlavním cílem je ochrana životního prostředí v Beskydech. První naší akcí je : zastavení drancování přírody těžbou a dalšími průmyslovými aktivitami. Začali jsme sepisovat petici, kde protestujeme proti obnovení veškerých těžařských prací ve zvláštním dobývacím prostoru Trojanovice (kam patří i Pstruží). Petici podepsala již téměř polovina občanů Pstruží starších 18 let. Celou kauzu úspěšně medializujeme a zároveň posíláme protesty na všechny strany úředníků (a že jich je…). Na stranu občanů se postavilo i vedení obce, které si také dalo za cíl ukončit degazaci karbonského plynu v Pstruží. Pstruží se tedy spojilo a jednotně žádá těžaře, aby opustili naší obec. Těmito aktivitami chceme taky podpořit Vaše protitěžební aktivity v Trojanovicích. Občanské sdružení SVÍTÁNÍ V BESKYDECH zdraví občanské sdružení Naše Beskydy a rádo pomůže s vyčištěním i Vašich obcí. A ještě poznámka, poptejte se i na Vašich stavebních úřadech, zda – li Vaši úředníci náhodou taky neplánují povolit stavby k hornické činnosti, či těžbě také na Vaší návsi.

Zoufalý čin ekologa na dni horníků?

Atmosféru oslav Dne hormíků v Hornickém muzeu v Ostravě narušilo malé sportovní letadlo. Nad hlavami nic netušících lidí létal žlutozelený transparent s nápisem „OKD, RUCE PRYČ OD BESKYD!!!“ Oslavující měli zprvu dojem, že letadlo patří do programu. Poté, co si přečetli onen nápis, pochopili, že se je někdo pokouší upozornit na kontroverzní snahu OKD o těžbu uhlí na Dole Frenštát v Beskydech. „Není to naše akce, ale jsme rádi, že na tento boj s těžaři již nejsme sami“ řekl Stanislav Uruba, předseda o.s. NAŠE BESKYDY. Jak jsme se dozvěděli, tuto akci uspořádala soukromá osoba. V poslední době sílí tlak veřejnosti a představitelů dotčených obcí na zachování neporušených Beskyd pro budoucí generace. V obci Pstruží vzniklo nové občanské sdružení Svítání v Beskydech, které bojuje proti těžbě karbonského plynu na území jejich obce. Minulý týden skupina lidí z Beskyd v čele se starosty Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem odjela do Prahy demostovat před Český báňský úřad, kde požadovali zrušení správního řízení o průzkumné ražbě na Dole Frenštát a apelovali na potrestání všech úředníků, kteří v této kauze již několikrát nezákonně rozhodli ve prospěch těžařů. Po dnešní akci to vypadá, že protesty budou pokračovat.

Důvody k hornické činnosti na Dole Frenštát neexistují!

Obvodní báňský úřad v Ostravě před časem vydal povolení k hornické činnosti, jejímž účelem je „upřesnění zásob výhradního ložiska průzkumem,…“. Dle prohlášení známého důlního inženýra jsou důvody smyšlené, protože veškerými potřebnými informacemi k těžbě plynu pod Beskydami již OKD dávno disponuje. Není divu, že těžaři toto povolení dostali, když Obvodní báňský úřad jako „báňská policie“ která má zastupovat stát, potažmo veřejnost, ve většině jednání veřejnost potíral a jednoznačně hájil zájmy OKD. Někde je chyba. Jak mohou obyvatelé Beskyd věřit, že OKD jde pouze o těžbu plynu, když veškeré současné aktivity těžební společnosti nevedou k těžbě plynu, ale k oživení a modernizaci dolu na uhlí? Jaké se nám dostává odpovědi při konfrontaci od OKD? Vždy stejné a to poukazování na bezcenný, čtyři a půl roku starý dokument, takzvané „Memorandum“, ve kterém se tučným písmem píše: „OKD, a.s. zdůrazňuje, že za současných geopolitických a ekonomických podmínek v oblasti využívání ložisek černého uhlí neuvažuje s těžbou této suroviny na Dole Frenštát“. Dnes jsou zmiňované geopolitické a ekonomické podmínky rozhodně jiné než 12. 6. 2 000. Uvědomme si, že stát v loňském roce prodal veškerý svůj podíl v OKD. Z toho vyplývá, že se nelze opírat ani o „zásadní, nezastupitelný a strategický význam v Surovinové politice České republiky“, jak se praví v memorandu OKD. OKD hájí pouze své zájmy soukromého investora. Zajímavou informací je skutečnost, že zmiňovaná hornická činnost pravděpodobně znamená mimo průzkumné práce také cca dvouletou těžbu uhlí (ať už tuto činnost nazvou jakkoli). Občané k této záležitosti vyjádřili jasně své stanovisko na listopadovém veřejném protestu ve Frenštátě Pod Radhoštěm a zejména dvaceti tisíci podpisy pod petici za zrušení Dolu Frenštát. 10.2.2005 se představitelé obcí a zástupci občanských iniciativ vydají do Prahy předat osobně petici předním představitelům našeho státu.

Prohlášení o.s. Naše Beskydy

Našim cílem je přispívat všemi dostupnými prostředky k takovému rozvoji regionu Beskyd, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Věřte, že naším cílem v žádném případě není znevažování hornického řemesla. Úcta patří bezpochyby všem, kteří svou práci vykonávají v dobré víře a poctivě.