Rozhodnou státní úředníci podle zákona nebo jej znovu poruší?

Frenštát p. R. – Český báňský úřad v Praze opětovně ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí o povolení průzkumné ražby v zakonzervovaném černouhelném dole v podhůří Beskyd ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jeho rozhodnutí lze očekávat v nejbližších dnech. Poté, co se obyvatelé měst a vesnic v okolí těžních věží znovu odvolali proti povolení průzkumné ražby a své nesouhlasné stanovisko opakovaně podalo i Ministerstvo životního prostředí, rozhodl se Český báňský úřad zajistit další podklady svého rozhodnutí neobvyklým způsobem, a to oslovením jím vytipovaných odborníků z právní praxe. Z dokumentů od oslovených právníků, doložených nyní ve spise, vyplývá jednoznačně zdrcující hodnocení dosavadního postupu Obvodního báňského úřadu v Ostravě (dále OBÚ) a jeho rozhodnutí. Dosavadnímu postupu OBÚ je vytýkána řada chyb a nedostatků, stejně jako nevypořádání se s námitkami účastníků řízení. Jednoznačně je pak požadováno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které bylo ze strany báňské správy dosud odmítáno. Co je však nejzajímavější, v právních stanoviscích se vyskytují názory a dotazy, na které dosud sice hlasitě, ale marně poukazuje jak občanské sdružení NAŠE BESKYDY, tak i ostatní účastníci řízení. 1. Citace stanoviska JUDr. Pavla Zářeckého CSc., strana druhá – „V celém odůvodnění chybí odpověď na základní otázku, zda ražba průzkumného díla je pro daný účel vzhledem k údajně plánované konzervaci nutná.“ 2. Citace stanoviska JUDr. Pavla Zářeckého CSc., strana druhá – „Z celého charakteru žádosti vyplývá, že příslušné nemalé investice soukromé firmy do oblasti průzkumné těžby sotva směřují k zakonservování dolu jako ke konečnému cíli. (…) Není pochybnosti o tom, že je to (myšleno povolení k průzkumné ražbě – pozn. o.s. NAŠE BESKYDY) krok k podání žádosti o povolení těžby, které sice nemusí být vydáno, ale které tuto variantu rozhodně nepovažuje pouze za teoretickou.“ 3. Citace stanoviska JUDr. Pavla Zářeckého CSc., strana druhá – „Na průzkumnou těžbu, ani na řádnou těžbu neexistuje žádný právní nárok.“ 4. Citace stanoviska JUDr. Pavla Zářeckého CSc., strana třetí –„Z celého charakteru dosavadního procesu vyplývá, že průzkumná ražba je předstupněm řádné důlní těžby.“ Členové občanského sdružení NAŠE BESKYDY jsou přesvědčeni, že s takovými podklady nemůže Český báňský úřad rozhodnout jinak, než že požadavek těžební organizace zamítne a ukončí tak více než tříletou anabázi a všeobecnou nejistotu ohledně blízké budoucnosti. Přitom řízení je provázeno tolika chybami OBÚ, povětšině ve prospěch těžební společnosti, že již dokonce byla namítána podjatost pracovníků OBÚ. Občanské sdružení NAŠE BESKYDY s potěšením konstatuje, že jeho námitky a názory již nyní těžko mohou být označeny za obstrukce a výmysly, případně za demagogii, když celá řada chyb a přehlížených námitek je nyní podepřena z dokumentace získané samotným Českým báňským úřadem. Poznámky: Stanovisko JUDr. Pavla Zářeckého, CSc v plném znění ke stažení ve formátu PDF na http: …………… /odkaz/1 Stanovisko JUDr. Ing. Josefa Staši, CSc v plném znění ke stažení ve formátu PDF na http: …………… /odkaz/2 Stanovisko doc. JUDr. Vladimíra Mikuleho v plném znění ke stažení ve formátu PDF na http: …………… /odkaz/3 Sdělení ČBÚ o zajištění informací od oslovených odborníků v plném znění ke stažení ve formátu PDF na http: …………… /odkaz/4

Bakala zavřel prodělečný důl

OKD se zbavila nerentebilní těžby v Dole Dukla u Havířova. Ostrava (sta) – V České republice je zase o jeden důl méně. Slavnostním vytěžením posledního vozíku uhlí včera pracovníci OKD ukončili téměř sto let travající provoz Dolu Dukla nedaleko Havířova. „Těžbu uhlí v Dole Dukla bychom museli výrazně dotovat a to bylo jedním z hlavních důvodů pro ukončení těžby,“ řekl generální ředitel OKD Josef Goj. Co nejlepší výsledky celé skupiny OKD, patřící kyperské společnosti RPG Industries v čele se Zdeňkem Bakalou, jsou pro firmu v těchto měsících obzvláště důležité. RPG Industries se netají tím, že by ráda vstoupila se svými akciemi na burzu a vyšší rentabilita společnosti může ceně akcií jen pomoci. S tím souvisí také snaha OKD o zahájení těžby plynu na Dole Frenštát, ležícím uprostřed Beskyd v údolí pod masivem Radhoště. Proti zahájení těžby plynu v tomto dole však jsou jak ochránci přírody, tak obyvatelé obcí z okolí dolu. „Povolení k těžbě plynu jsme zatím nedostali, Báňský úřad vytvořil nezávislou komisi, která by měla rozhodnout, jak vše dopadne,“ řekla mluvčí OKD Věra Breiová. Samotný areál Dolu Dukla by se měl postupem času změnit v průmyslovou zónu, kterou by chtěl provozovat havířovský magistrát, do jehož katastru Důl Dukla spadá. „Viděla jsem v očích chlapů slzy a vůbec se jim nedivím,“ řekla bezprostředně po slavnostním vytěžení posledního vozíku havířovská primátorka Milada Halíková. „O následné využití areálu Dolu Dukla má město Havířov velký zájem. Po sanaci by zde mohla vzniknou průmyslová zóna. Budeme s OKD jednat o ceně, případně bychom na vzniku zóny rádi alespoň participovali,“ dodala primátorka. Většina budov z povrchu šachty by měla zmizet, OKD však bude muset zachovat ty domy, které jsou chráněné památkovým úřadem. Samotná těžební jáma bude zasypána. „Na zasypání těžebních jam má být podle projektu použito 220 tisíc kubíků zásypového materiálu,“ řekl Pavel Hadrava, ředitel dolu Paskov, pod který nyní Důl Dukla organizačně spadá.