Kauza vrty v Trojanovicích

Historie kauzy vrtů v Trojanovicích Únor 2007 Vznícení vrtu na louce u solárky pod Radhoštěm. Jedná se o vrt NP-546 z roku 1974 o hloubce 1409,5 m.Vrt byl na popud pracovníků z OBÚ v Ostravě ohraničen páskou a označen cedulkou. U vrtu bylo provedeno šetření za přítomnosti OBÚ Ostrava, HZS MS kraje, HBZS Ostrava Radvanice, Policie ČR a obce Trojanovice. Byla zjištěna koncentrace metanu ve výši 28%. Obec Trojanovice žádá OBÚ o prošetření situace a zjištění majitele vrtu. Obec také žádá OBÚ v Ostravě o vyjádření k jak velkému může dojít ohrožení díky unikajícímu plynu. Duben 2007 Občané Trojanovic upozorňují na další vrt, ze kterého uniká plyn. Jedná se o vrt na pozemku 748/1 kú Trojanovice s označením NP-805 z roku 1977 o hloubce 1093,7m. Na tento vrt byla upozorněna policie ČR, OBÚ v Ostravě a ČIŽP v Ostravě. OBÚ Ostrava provádí šetření vrtu NP-805. Při šetření byla zjištěna koncentrace metanu a sděleno, že není znám majitel ani právní nástupce. Obec Trojanovice si vyžádala stanovisko MŽP v Praze k vlastnictví vrtů. Dle vyjádření MŽP jsou vrty průzkumnými díly, které byly nedílnou součástí předání ložiska OKD. MŽP se odkazuje na bod 5 dohody a na stranu 8 dohody o předání, kde jsou vrty NP-546 a NP-805 jmenovitě uvedeny. Výše uvedené stanovisko MŽP bylo obcí Trojanovice posláno na adresu OKD a.s. spolu s požadavkem na urychlené řešení situace kolem vrtů. Obec žádala OKD a.s. aby se chovali jako zodpovědní vlastníci majetku, zvlášť pokud jde o ohrožení zdraví nebo majetku občanů. Dále byl na OKD vznesen požadavek na prozkoumání ostatních důlních děl a jejich zabezpečení. Květen 2007 OKD a.s. odpovídá na výzvu obce s tím, že vrty nejsou jejich majetkem, z důvodu že se nepodíleli na fyzické likvidaci těchto vrtů. Červen 2007 Pracovník OBÚ v Ostravě navštívil spolu s pracovníkem státního podniku DIAMO obec Trojanovice. Pracovník OBÚ sdělil starostovi Trojanovic, že o vrty se nyní bude starat podnik DIAMO, který si bude získávat souhlasy majitelů pozemků a poté bude vrt likvidovat s tím, že až se zjistí skutečný majitel, tak bude tento nucen náklady s likvidací DIAMU s.p. uhradit. Červenec 2007 Obec Trojanovice se kontaktuje na pracovníka státního podniku DIAMO s dotazem, jak pokračují práce na likvidaci vrtu. Obci je sděleno, že DIAMO s.p. se nemůže o vrty postarat z důvodu odmítnutí odpovědnosti za vrty ze strany MŽP. Obec Trojanovice vyzývá OBÚ v Ostravě k jednání ve věci vrtů s dotazem, zda bude již konečně urgovat a případně postihovat firmu OKD a.s. z důvodu neudržování svého majetku a obecného ohrožení. Srpen 2007 OBÚ v Ostravě vydává rozhodnutí, že vrty jsou majetkem OKD a.s. s tím aby se tato společnost postarala o bezpečnost vrtů. OKD a.s. se proti tomuto rozhodnutí odvolala k ČBÚ v Ostravě. Listopad 2007 ČBÚ rozhoduje, že ve věcech vrtů nebude rozhodovat a postupuje věc na MŽP v Praze. Únor 2008 MŽP v Praze sděluje společnosti OKD a.s. že „Únik metanu z výše jmenovaných vrtů představuje významně ohrožení životního prostředí a zdraví občanů. Jelikož společnost OKD a.s. je nástupnickou organizací koncernu OKD, a tedy i vlastníkem předmětných vrtů, opakovaně Vás žádáme, ve smyslu ustanovení zákona č. 17/1993 Sb., o životním prostředí v platném znění a ve smyslu ustanovení zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění o realizace jejich likvidace“. OKD nezáleží na zdraví občanů ani na životním prostředí Uvidíme, jak se společnost OKD a.s. postaví ke svému majetku a zda začne konečně dodržovat zákony a pravidla této společnosti. Upozorňuji, že obec Trojanovice od začátku kauzy tvrdí, že vrty patří OKD. OKD dostalo již jedno rozhodnutí z OBÚ a dvě urgence z MŽP snad začne konečně reagovat. Je to názorný příklad toho jak by se tato společnost chovala při případné těžbě uhlí nebo plynu. Rozhodně lze konstatovat, že na zdraví občanů a na životním prostředí ji nezáleží.