Vzdušný protest NAŠICH BESKYD

V sobotu 30. 8. 2008 na ostravském nebi kroužilo letadlo, za kterým byl tažen třicetimetrový transparent OKD RUCE PRYČ OD BESKYD!!! Je to téměř na den přesně deset let od protestu mezinárodní ekologické organizace Greenpeace, kdy na výroční valné hromadě akcionářů OKD v Ostravě apelovali na podnik, aby upustil od záměru otevřít těžbu uhlí v Beskydech. A dva roky od podobného vzdušného protestu neznámého ekologického aktivisty. Tentokrát jde o akci občanského sdružení NAŠE BESKYDY. Chceme upozornit na to, že v Beskydech v Chráněné krajinné oblasti stále stojí dvě těžní věže nad průzkumnými jámami. A to i přesto, že vláda s vytěžením státního uhlí nepočítá a soukromý těžař nemá žádnou povinnost v průzkumu pokračovat. OKD i přes několik pokusů díky vlastní neschopnosti nedostalo od státních orgánů povolení k hornické činnosti. Udržovat konzervační režim na tomto průzkumném díle a dále hyzdit vzhled beskydské krajiny rezavějícími monstry je naprosto absurdní . Našim cílem je dosáhnout odstranění tohoto „pomníku totality“ z Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Účinná obrana sdružení občanů ve Pstruží proti těžbě plynu v Beskydech

Dne 1.12.2004 povolil stavební úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve sloučeném územním a stavebním řízení, stavbu „Předávací stanice VTL-STL 100 Pstruží“ v kat. území Pstruží. Předmětná stavba byla od samého začátku navržena mimo jiné na vypouštění chemických látek volně do ovzduší (jedná se např. o pentan, hexan, sirovodík, metan apod.) Jak se později ukázalo, ve vypracovaném posudku Ing. Petra Jančíka z VŠB Ostrava, „stavba významně ovlivňuje okolí do okruhu 100 m“. V okolí 100 m je však poměrně hustá zástavba rodinných domků, kde žije více než 60 občanů Pstruží. Stavební úřad tuto stavbu povolil, aniž by o tom informoval zákonem stanovené účastníky stavebního řízení, tedy občany žijící v okruhu zmíněných 100 m od tohoto, v naší obci významného, zdroje znečišťování ovzduší. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal předseda občanského sdružení Svítání v Beskydech, dne 31.10.2006, odvolání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „odvolací orgán“) vydal dne 23.1.2007 rozhodnutí, č.j. MSK 174824/2006 sp. zn. ÚPS/51096/2006/Kaš, kterým odvolání zamítnul jako nepřípustné. Vzhledem k tomu, že občané, žijící v dosahu stavby vyfukující chemické látky, vyčerpali všechny dostupné možnosti, jak bránit svá zákonem daná práva – například právo na zdravé životní prostředí, byla podána dne 29.3.2007 žaloba o zrušení rozhodnutí správního orgánu, ve které se namítalo mimo jiné zkrácení na právech, neboť nebyli v tomto řízení nezákonně přibráni do okruhu účastníků řízení. Dne 15.5.2008 vydal Krajský soud v Ostravě rozsudek, č.j. 22 Ca 144/2007 – 41, kterým rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil a věc vrátil odvolacímu orgánu k dalšímu řízení, neboť došel k závěru, že se odvolací orgán nedostatečně vypořádal s důvody, které pro podporu svého účastenství žalobce uvedl. Z výše uvedeného lze vyvodit, že byl žalobce spolu s ostatními občany žijícími v okruhu 100 m od kontroverzní stavby opomenutým účastníkem sloučeného územního a stavebního řízení a tedy že řízení proběhlo nezákonně. Z tohoto důvodu je nezákonné i kolaudační rozhodnutí, které bylo na podkladě spojeného územního a stavebního povolení vydáno. Toto nyní řeší Nejvyšší správní soud v Brně. Rozhodnutí o povolení stavby tedy v této chvíli není pravomocné, a to je první významné vítězství sdružení občanů ve Pstruží – Svítání v Beskydech versus těžba plynu ve Pstruží, proti, kterému se peticí vyjádřila významná část obce. Dalším krokem, kterým obyvatelé Pstruží dávají jasnou odpověď na těžební aktivity nejrůznějších zahraničních těžebních společností, je obsaženo v Usnesení č. 9 zastupitelstva obce Pstruží ze dne 27.6.2008, č.: 75/9/2008. Zastupitelé zde požadují „doplnit textovou část územního plánu obce Pstruží, a to tak, že v regulační stanici Pstruží se nebude provádět sušení, čištění, ani žádná jiná úprava zemního plynu“. Zastupitelé tedy jednohlasně dali najevo, že v naší obci jsou pokusy těžařů vypouštět chemikálie do ovzduší, či provádět jiné aktivity související s úpravou či čištěním zemního plynu, naprosto nežádoucí a nemají žádnou podporu našich občanů.