Ohlédnutí za rokem 2011

Nepovolené stavby

Rok začal tím, že obec Trojanovice podala na stavební úřad ve Frenštátě p. R. návrh na zahájení řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát. Z obecního archivu byly vytaženy veškeré doklady týkající se dolu. A byl zjištěn šokující fakt. Přes padesát staveb včetně těžních věží, skladu výbušnin, vrátnice, hal apod. mělo být již odstraněno před 22 lety. Proto byly nejdůležitější dokumenty zkopírovány a s žádostí o odstranění staveb předány na stavební úřad. Stavební úřad ihned zahájil řízení o odstranění staveb. Bylo svoláno veřejné projednání, kam se dostavil právník OKD a požádal o prodloužení. Na dotaz, jak se hodlá OKD vyrovat s tím, že tyto stavby stále provozuje a dokonce pronajímá, odpověděl že není kompetentní k tomuto hovořit. Na dotaz, zda existují projektové dokumentace od staveb, odpověděli, že dokumentace se hledají. Nicméně právník OKD požádal o prodloužení všech staveb. K této žádosti doložil také podpůrné stanovisko OBÚ (Obvodní báňský úřad) Ostrava, ve kterém se píše, že těžní věže jsou nutné pro zachování stanoveného konzervačního režimu z roku 1994, který byl platný do roku 2003, kdy byl prodloužen na neurčito (na pořád). Stavební úřad pozastavil řízení o odstranění staveb a zahájil řízení o prodloužení staveb. Následně nařídil OKD doložit podklady do konce července. OKD podklady doložilo včetně nesouhlasného závazného stanoviska správy CHKO. Proti tomuto stanovisku však OKD podalo podnět na přezkum k Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo však neshledalo důvody pro přezkum stanoviska a stanovisko potvrdilo. Stavební úřad pomocí ju- dikatur a usnesení Nejvyššího soudu ČR vyhodnotil situaci tak, že stanovisko CHKO je pro rozhodování závazné, kdežto stanovisko OBÚ je pouze podpůrným stanoviskem. Po tři čtvrtě roku vydal rozhodnutí o neprodloužení staveb v areálu Dolu Frenštát. Jedná se o vyhranou velkou bitvu, ale ne ještě celou válku. Rozhodnutí nabývá právní moci až po 15 dnech (po uzávěrce novin) a OKD má možnost se ještě odvolat ke Krajskému úřadu a poté ještě k soudu. Pokud rozhodnutí bude potvrzeno, bude pokračovat přerušené řízení o odstranění staveb a Trojanovice a celé Frenštátsko by se tak konečně zbavilo těchto nechtěných staveb.

Trestní oznámení na OBÚ

Státní úředníci jsou postižitelní, pokud způsobí někomu značnou škodu nebo značný prospěch. V našem případě máme důkazy o tom, že OBÚ jako státní úřad trvale nadržuje OKD a vydává roz- hodnutí, která vyhovují této společnosti a poškozují obce a občany. První rozhodnutí, které je ve prospěch OKD, je stanovení konzervačního režimu z roku 1994. Toto rozhodnutí bylo vystaveno v době, kdy těžní věže neměly již 5 let stát. V roce 2002 si OKD nechalo udělat od Báňských projektů dokumentaci na likvidaci obou těžních jam zásypem tzv. výpěrku (kamenná odpadní haldovina po těžbě). Projekt je podrobný a je podpořen předními báňskými odborníky, kteří ve svých posudcích uvádějí, že tento způsob konzervace zajistí ložisko a umožní následné obnovení funce jam. K této konzervaci však není potřeba těžních věží. Nicméně OBÚ opět neřešil legálnost staveb v areálu a v roce 2003 prodloužilo stávající konzervační režim na neurčito. Když obec podala začátkem letošního roku žádost o odstranění staveb, tak OBÚ opět podpořil stávající konzervační režim místo toho, aby báňští a státní úředníci tlačili OKD k tomu, ať se se situací vypořádá jinak, například výše uvedeným zásypem jam.

Již nebylo možné se dále dívat na to, jak státní úředníci, kteří mají jednat ve prospěch státu a občanů, jednají pouze ve prospěch soukromé těžební společnosti a poškozují obce i občany. Trestní oznámení bylo doplněno také o odborné a znalecké posudky, které dokazují, že vznikla občanům a obci škoda velkého rozsahu, která je již postižitelná odnětím svobody na 1 až 5 let.

Schůzky s vedením OKD a průzkumná ražba

V roce 2011 proběhly také schůzky s nejvyšším vedením OKD. Schůzky se vždy zúčastnilo minimálně šest starostů obcí. První schůzka byla ze strany OKD velmi vstřícná. Bylo mimo jiné řečeno, že se OKD bez obcí nepohne a že proto musí s obcemi spolupracovat. Druhá schůzka byla již tvrdší a ze strany OKD velmi razantní. OKD nás nejdříve seznámilo s velmi pochybným průzkumem veřejného mínění, který sice zpracovala agentura STEM, ale zcela vycházel ze špatných vstupních dat. Počet oslovených respondentů byl kolem jednoho tisíce. Proti tomu jsme postavili petici za zrušení a zasypání Dolu Frenštát s 25 tisíci podpisy. Dále nás vedení OKD seznámilo s projektem průzkumu ložiska, o kterém tvrdí, že neznamená těžbu. Jedná se o totožný průzkum, o který si požádali v roce 2004 a který se po dlouhých třech letech podařilo zrušit. Podle báňských odborníků se jedná o faktickou otvírku dolu.

Energetická koncepce

Letošní rok byl také ve znamení tvorby energetické koncepce. V původní koncepci, vytvořené již za vlády Jana Fischera, bylo napsáno, že o ložisku Frenštát má rozhodnout především těžař. Pokud splní veškeré zákonné podmínky, může provést otvírku a ložisko vytěžit. Proti tomuto jsme se ostře ohradili. Poukazovali jsme na fakt, že uhlí pod zemí je státu, tudíž o něm těžař nemůže a nesmí rozhodovat. Také je zde fakt, že největší zaměstnavatelé regionu, Siemens a Continental, kteří zaměstnávají 3500 lidí, stojí na dobývacím prostoru. Jakákoliv zmínka o těžbě může odklonit investice mateřských závodů jinam.

Na náš tlak byl za vlády Petra Nečase ministrem průmyslu a ob- chodu ing. Martinem Kocourkem vypracován nový návrh. Navrhoval prozkoumat ložisko a zahájit těžbu v roce 2030. Opět jsme se vzbouřili a zahájili jednání se všemi dotčenými představiteli. Zjistili jsme si nové informace o hospodaření státu a tyto jsme využili pro jednání. Dnes se zhruba polovina vytěženého černého uhlí vyváží za hranice státu. Za posledních šest let se vyvezlo, po odečtení dovozu, černé uhlí za 68 miliard Kč. Toto má skutečně velmi daleko ke koncepčnímu plánování! Navíc si za suroviny může stát vzít max. 10% z prodejní ceny v momentě, kdy jej firma po vytěžení prodá. Ovšem složitým propočem, který je v rukou báňského úřadu, se z 10% stanou pouhé promile. V minulém roce tak stát získal z veškerého vytěženého nerostného bohatství v ČR pouhých 660 mil. Kč, což je částka pod rozlišovací schopnost Ministerstva financí.

V kontextu těchto faktů zjišťujeme, že vytěžit frenštátské uhlí nyní není potřeba. Pomocí těchto argumentů se podařilo dosáhnout toho, že se v energetické koncepci o frenštátském uhlí vůbec nepíše.

Závěr

OKD se nepohlo za posledních 20 let ani o kousek. Toto je důležitý fakt, který snad konečně přesvědčí vedení této firmy, aby zrušilo nepovolené stavby a uhlí potřebné pro budoucí generace nechalo prozatím v zemi. Letošní zápas o naše Beskydy byl skutečně velmi náročný, ale úspěšný.

Jiří Novotný

Příspěvek byl publikován v rubrice Články NB a jeho autorem je Karel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.