Beskydy jsou zachráněny, stát se zachoval jako rozumný hospodář

Doporučujeme

Velké úsilí zástupců beskydských samospráv a neziskových organizací, které v poslední době aktivně připomínkovali návrh strategického dokumentu Státní surovinová politika ČR (SUP), přineslo své ovoce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v posledních týdnech intenzivně pracovalo na návrhu SUP, který je dlouhodobou strategií nakládání státu s nerostným bohatstvím země. Původně byla v tomto dokumentu zmíněna i potřeba prozkoumání ložiska černého uhlí pod Beskydami. Proti tomu se postavili nejen starostové obcí, ale také největší zaměstnavatelé regionu, Svaz měst a obcí, Moravskoslezský kraj, občanská sdružení i neziskové organizace.

13. srpna vyjela do Prahy delegace ve složení Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Markéta Blinková (ODS), starostka města Rožnov p. R. a místopředsedkyně Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy), starostka města Frenštátu p. R. a Stanislav Uruba předseda o.s. Naše Beskydy. Delegace na ministerstvu průmyslu a obchodu tlumočila své požadavky s tím, že plánovaný průzkum ložiska pod Beskydami by byl praktickou přípravou k vyuhlení Beskyd a předpolím ke vzniku dalšího problémového přírodně i kulturně zdevastovaného regionu ohroženého nezaměstnaností a vysokou kriminalitou. Za místní samosprávy se svými připomínkami k dokumentu postavila také místopředsedkyně vlády Karolina Peake a ministryně kultury Alena Hanáková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se nakonec v otázce černého uhlí pod Beskydami zachovalo správně. Přístup MPO a ministra Martina Kuby byl v této otázce diskuse a následného zohlednění věcných argumentů příkladný. Požadovaný průzkum ložiska byl z dokumentu vyřazen. Stát se tímto rozhodnutím zachoval jako rozumný hospodář a zároveň vydal jasný signál k tomu, aby se mohl celý beskydský region dlouhodobě rozvíjet. Vždyť nejcennějším bohatstvím, které Beskydy mají, není uhlí, ale neporušená příroda a jedinečné kulturní tradice.

Jiří Novotný
Předseda Sdružení města a obcí na ochranu beskydského regionu

Tel: 724 189 814
starosta@trojanovice.cz

Boj o text surovinové politiky ČR

Doporučujeme

Společná tisková zpráva
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zástupci Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu se dnes 13.8.2012 sešli se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), vedenými náměstkem ministra Ing. Pavlem Šolcem. Na schůzce byl diskutován návrh surovinové politiky ČR, který je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení. Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu akcentovalo svůj zájem na vyřazení záměru geologického doprůzkumu ložiska Frenštát z návrhu surovinové politiky, a to zejména z důvodu nedostatečného legislativního zajištění záměru. Zároveň předali náměstku ministra stanovisko významných průmyslových společností působících na Frenštátsku, které nedoporučují doprůzkum ložiska. Diskutovalo se také nad dostatečností či nedostatečností dosud provedených průzkumných prací. MPO přislíbilo zpřesnění formulací návrhu textu týkajícího se doprůzkumu ložiska, včetně možnosti jeho úplného vypuštění z textu návrhu. Zástupci obou stran se dohodli na dalším jednání nad upraveným textem surovinové politiky ve druhé polovině srpna.
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. 
Novotný Jiří
starosta obce Trojanovice a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Trojanovice 210
74401
Mobil: 724 189 814
Telefon: 556 835 021

Manipulace „Z první ruky“

Když jsem si přečetla první číslo pamfletu společnosti OKD s názvem „ Z první ruky“, mísila se ve mně spousta pocitů. U čísla, které jsem dnes vytáhla ze schránky,nevím, co si počít.

Uráží mě, že nás má, přinejmenším paní ředitelka pro PR a komunikaci  za absolutní neandrtálce, kteří věří tomu, že soukromé společnosti OKD jde o blaho Frenštátského a Trojanovického lidu…

OKD podporuje rozvoj Frenštátska?

Na základě průzkumu agentury STEM, provedené v červnu loňského roku, údajně s respondenty Frenštátska, celých 27% dotázaných trápí doprava, silnice, chodníky, kamióny. Účastnilo-li se průzkumu 911 lidí, pak je 27% z nich 245,97 ks člověka.

Školy, obchody, hřiště, kultura -trápí 17%= 154,87 dotázaných. Nezaměstnanost, pracovní místa 12%=109,32 dotázaných. Těžba 8%=72,88 dotázaných, kanalizace  6%=54,66, živ.prostředí 4%=36,44 ks a odpověď „neví“, či „nic“ – zde je uvedeno shodně po 6%, tzn.2 x 54,66 osob.

Sečteme-li procenta, dostaneme se k číslu  86%. To není plný počet 100%.

Nehledě na to, že 911 osob zdaleka určitě není dostatečný počet respondentů (poměrný vzorek k počtu obyvatel v dané oblasti) k učinění tak závažných rozhodnutí, jako jsou investice v řádu dvou desítek milónů do rozvoje oblasti, ve které v podstatě společnost OKD vlastně, jak opakovaně tvrdí, ani žádné vážné úmysly s těžbou nemá.

Vrátím-li se ještě na skok k již zmíněnému průzkumu, mne by, jako ředitelce  pro PR a komunikaci, rozhodně nestačila odpověď na otázku : „Co vy osobně vidíte jako největší problém Vaší obce?“ odpověď :„Doprava, silnice, chodníky, kamióny“.

Nespecifické, bez udání místa, nemá vypovídací hodnotu.

A podívám-li se na to z druhé strany- společnost OKD chtěla a chce (tak to stojí v dokumentech) po té jediné a velmi frekventované spojnici „Solárka“ z Trojanovic přes Kunčice a Čeladnou do Paskova vyvážet hlušinu z plánované průzkumné ražby po dobu cca 4 let téměř denně nákladními vozidly.

Nevím, zda 20 miliónů na 4 roky by na takovou údržbu zmíněné vozovky vůbec stačilo.

 

Nejasnosti okolo staveb v areálu Dolu Frenštát?

Zde se dočítám, že dostávám velké množství zkreslených informací, týkajících se staveb v areálu dolu.Uvádí se zde, že stavební úřad ve Frenštátě zamítnul žádost OKD o prodloužení povolení ke stavbám, u nichž uplynula doba trvání, a které jsou potřebné pro zajištění konzervačního režimu.

Myslím si, jsem-li správný hospodář a potřebuji-li určitě daná povolení, pak žádám o prodloužení doby trvání těchto povolení předtím, než uplyne jejich doba platnosti, nehledě na to, že zde chybí informace, které jsou přece již známé- a to, že některé stavby nemají kolaudační rozhodnutí a k těžním věžím není dokumentace žádná dohledatelná.

Považuji proto za drzé a nepravdivé tvrzení tohoto plátku, že pochybení a vše špatné a nesprávné je na straně stavebního úřadu.

Podstatná informace je pro mne i ta, že OKD začalo vše řešit až poté, co pan starosta Trojanovic, mgr. Jiří Novotný, podal jako představitel obce Trojanovice, na začátku ledna 2011,  podnět k  odstranění těchto černých staveb.

V tomto článku se autoři rovněž odvolávají na právní normu Horní zákon, který jim  „přisuzuje povinnost pečovat o ložisko, zabezpečit jeho ochranu a zajistit bezpečný konzervační provoz dolu“. Ano, to Horní zákon říká.

Horní zákon- právní norma našeho státu z r.1988, tedy doby ČSFR.

Doby, kdy všechna důlní díla, lomy a jiná ložiska nerostného bohatství byla  ve 100% majetkem našeho státu.

V §30 tohoto zákona – Hospodárné využívání výhradních ložisek,v bodě 7) je uvedeno: Dobývání výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž by bylo zajištěno, že pozdější jeho dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné, leč by zastavení dobývání vyžadoval důležitý zákonem chráněný obecný zájem, především bezpečnost života nebo ochrana zdraví lidí.

V této souvislosti mi nějak nejde dohromady informace o uzavření dolu Dukla v OKR pro nerentabilitu. Je zajištěn tak, aby se tam v budoucnu dalo „vlézt“?

Není to v rozporu s tímto bodem Horního zákona?

A  otázku bych ráda položila ještě jednu.

V OKD plátku je nám vysvětlováno, co znamená průzkum ložiska v okolí Frenštátu.

Že výsledky průzkumu jsou 30 let staré a nedostatečně komplexní. Jakoby to uhlí pod zemí mělo šanci někam „odtéct“.

OKD se chce podívat pod zem a zpřesnit a doplnit informace o rozsahu a kvalitě zásob uhlí a plynu.

Dle §31 Horního zákona, bodu 3) K upřesnění znalostí o množství a kvalitě zásob, o geologických a báňskotechnických podmínkách dobývání je organizace povinna v průběhu dobývání  ( a toto bych ráda zdůraznila) zabezpečit v nezbytném přestihu v hranicích svého dobývacího prostoru další průzkum ložiska. Na tento průzkum se vztahují obdobně ustanovení §11 ( který mimo jiné říká v bodě 2d), že organizace je povinna zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů využívání ložiska na jiná ložiska, vody a jiné přír.zdroje, na živ.prostředí a na další zákonem chráněné obecné zájmy.

 Tak tedy nevím- OKD nechce těžit, ale chce další průzkum, o kterém Horní zákon říká, že má probíhat až v době těžby.

OKD chce zjistit, jak je na tom s uhlím a plynem, ale vůbec neuvádí povinnosti, které ji ukládá již výše zmíněný §11 bod 2d. Zjistit, jak my na tom budeme například s pitnou vodou.

Nevěřím společnosti OKD, ani paní ředitelce, jež má za úkol dělat na veřejnosti společnost OKD lidskou a přátelskou a všeobjímající.

OKD je v současné době společnost 100 % soukromá.

Horní zákon je právní norma staršího data, u které již několikrát proběhla snaha o přednesení bodů návrhů novelizace. Tato snaha nebyla již opakovaně úspěšná z různých důvodů pozdržení v Poslanecké sněmovně. Náhoda? Můžu si myslet cokoliv.

Proč OKD nedělá nadaci a takovou osvětu své nadaci v Karviné, Orlové a okolí, kde následky těžby jsou zřejmé a viditelné na každém kroku.

Proč investuje zde?

Jen proto, že dle agentury Stem nás někde „pálí chodník“? Nevěřím.

Kolik z nás je povoláním horník, abychom se celí říční radovali z toho, že tady bude v dole práce?

Nikdo. A ta práce, která tady je, by zcela jistě otevřením dolu zanikla.

Nehledě na krásnou, takřka „měsíční krajinu“, která by těžbou „bez vlivu“ na povrch tady vznikla.

Tady, v okolí a v CHKO Beskydy.

Toto, mě osobně, stačí.

Měli bychom být trošku hrdí a pyšní na to, kde žijeme. Přece nás někdo nemůže opakovaně „opít rohlíkem“ a myslet si, jak to s náma  „zkoulí“.

Já jsem se zde přistěhovala právě z Ostravy. Myslím si a vidím, že spousta lidí má tady ke své půdě a místu, kde žije, velké vazby. Je úžasné, že to tak je.

Nevyměňme to, prosím, za nějakých ubohých 20 miliónů. Ani žádných jiných.

Pan Strnadel má pravdu, když říká:“Všechno se dá dovézt. Jen krajina ne.“

 

MVDr. Iveta Janíková, Trojanovice

Vznikla Česká aliance proti těžbě uhlí – ČAPTU

Doporučujeme

Odpůrci těžby z celé republiky utvořili alianci

9. 8. 2012, Trojanovice: Česká aliance proti těžbě uhlí – to je název zbrusu nové koalice, kterou na včerejším společném jednání v Trojanovicích, rozprostírajících se na úpatí těžbou ohrožených Beskyd,utvořili zástupci neziskových organizací bojujících v různých koutech republiky proti rozšiřování těžby uhlí.

„Věříme, že nám nově vzniklá protitěžební aliance umožní lépe uchránit naše domovy, přírodu a životního prostor našich dětí před devastací působenou důlními společnostmi. Nelíbí se nám, jakou podporu stát těmto společnostem dlouhodobě poskytuje. Stát přichází o své nerostné bohatství a přihlíží devastaci vlastního území, zatímco těžařské společnosti vydělávají miliardy. Přestože jsou situace v jednotlivých regionech v mnohém odlišné, náš cíl je tentýž. Chceme dlouhodobě udržitelný rozvoj regionů postižených těžbou a nepřipustíme její další bezhlavé rozšiřování,“ vysvětluje důvody vzniku aliance Monika Heisigové z karvinského sdružení.

 

Hlavními aktivitami aliance jsou:

1.Společná legislativní a politická práce na komunální a celostátní úrovni

2.Společná medializace jednotlivých regionálních kauz

3.Vzájemná solidarita mezi členy aliance a výměna zkušeností

4.Zajištění jistoty pro rozvoj regionů

„Nechceme okamžitou likvidaci všech dolů, ale postupné odstranění závislosti ČR na uhlí. Nadešel čas, aby podobná aliance vznikla. Podívejte se, jak to mají zařízeno těžaři. Tykač a Bakala mají svoje spolky, nátlakové skupiny a nadace, které ovlivňují strategická politická rozhodnutí, na která doplácejí všichni občané této země. Dnes vznikla konečně aliance, která bude hájit zájmy obyčejných lidí,“ doplnil Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy a zakládající člen aliance.

Členové České aliance proti těžbě uhlí:

občanské sdružení NAŠE BESKYDY

občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

občanské sdružení OPS

občanské sdružení Orlovák

občanské sdružení Kořeny

občanské sdružení Frygato – Eko

Sdružení Arnika

 

Jako pozorovatel:

Greenpeace

 

 

Jako podporovatelé:

Hana Durčáková

Jana Lorencová

Česká pirátská strana