Peripetie kolem „černých staveb“ Pod Javorníkem

Noční pohled

Již několikrát jsem informoval o tom, že stavby v areálu Dolu Frenštát nemají platnou kolaudaci. Nacházíme se sice v právním státě, ale právo platí pro každého jinak. Pokud chci bydlet, musím mít zkolaudováno. Pokud chci podnikat, musím mít objekt zkolaudován. V areálu Dolu Frenštát je dosud přes 50 staveb, které jsou užívány v rámci podnikatelské činnosti OKD a také dále pronajímány, aniž by měly platnou kolaudaci. Víme to již přes dva roky a právo je v tomto případě bezzubé. Nicméně stále probíhá řízení o odstranění těchto staveb, tohoto vředu na beskydské krajině, který byl postaven přímo v CHKO Beskydy, které bylo usnesením vlády vyhlášeno za evropsky významnou lokalitu. Dovolím si vás stručně seznámit s dosavadním průběhem řízení o odstranění staveb.

Prosinec 2010: Zjištěno, že stavby v areálu Dolu Frenštát jsou stavbami, které byly postaveny jako stavby geologického průzkumu a jsou stavbami dočasnými s expirací 1988 – 2010. Jedná se o 56 staveb – např. těžní věže a strojovny těžních strojů (do 1988 a 1989), sklad výbušnin (1988), dílny, sklady, vrátnice apod. (do 2010). V podmínkách stavebního povolení je napsáno, že se jedná o stavby dočasné a poté musí být odstraněny. Totéž je i v kolaudačních rozhodnutích. Dodnes nebyla odstraněna žádná stavba.

3. ledna 2011: Obec Trojanovice podává podnět na stavební úřad ve Frenštátě p. R. k odstranění dočasných staveb.

24. února 2011: Stavební úřad Městského úřadu ve Frenštátě zahajuje řízení o odstranění staveb.

11. března 2011: OKD podává žádost o prodloužení staveb.

29. března 2011: Usnesením stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm se odkládá řízení o odstranění staveb a je zahájeno řízení o prodloužení staveb. OKD má lhůtu na doložení podkladů 4 měsíce.

26. července 2011: OKD dokládá podklady vč. nesouhlasného závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy k prodloužení staveb v areálu dolu Frenštát p. R. Dále OKD podává návrh na přezkum nesouhlasného závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy adresovaný na Ministerstvo životního prostředí.

10. srpna 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. podává žádost na MŽP zda bylo zahájeno přezkumné řízení.

18. října 2011: Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Ostrava vydává sdělení k návrhu na přezkum. Ministerstvo ve sdělení neshledalo důvodnou pochybnost o zákonitosti citovaného závazného stanoviska SCHKOB, pročež neexistují ani důvody k zahájení přezkumného řízení.

8. listopadu 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb.

23. listopadu 2011: OKD podává odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Frenštát p. R.

13. prosince 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. předává spisový materiál na KÚ MS kraje v Ostravě.

3. ledna 2012: Krajský úřad Ostrava požádal o stanovisko MŽP v Praze.

3. února 2012: MŽP v Praze postoupilo stanovisko na MŽP v Ostravě.

30. března 2012: MŽP v Ostravě potvrdilo nesouhlasné závazné stanovisko Správy CHKO Beskydy.

19. dubna 2012: Obec Trojanovice napsala žádost na KÚ MS kraje o poskytnutí informací ohledně odvolacího řízení o prodloužení staveb.

5. května 2012: KÚ MS kraje vydává rozhodnutí o zamítnutí odvolání společnosti OKD, a. s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb vydané stavebním úřadem MÚ Frenštát p. R. dne 8. listopadu 2011.

18. května 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračování řízení o odstranění staveb a nařízení ústního jednání.

11. června 2012: OKD a. s. podává prostřednictvím advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři žalobu na Krajský soud s návrhem na přiznání odkladného účinku proti rozhodnutí KÚ MS kraje, který zamítl odvolání OKD a.s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb.

18. června 2012: Obec Trojanovice žádá Krajský soud v Ostravě o uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení. Obec Trojanovice také dává plnou moc advokátní kanceláři Šikola a partneři pro zastupování v soudním řízení.

26. června 2012: Obec Trojanovice se vyjadřuje k žalobě a návrhu na přiznání odkladného účinku a přikládá k žalobě projektovou dokumentaci na Likvidaci hlavních důlních děl.

28. června 2012: Krajský soud v Ostravě nepřiznává žalobě odkladný účinek. To znamená, že může stavební úřad MÚ Frenštát pokračovat v řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát.

19. července 2012: OKD a.s. podává stavebnímu úřadu MÚ Frenštát p. R. opětovný návrh na přerušení řízení o odstranění staveb.

30. července 2012: Obec Trojanovice podává stanovisko k řízení o odstranění staveb s návrhem, aby stavební úřad nařídil společnosti OKD odstranit všechny dočasné stavby.

10. srpna 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává sdělení, že Krajský soud v Ostravě si vyžádal spisovou dokumentaci k danému řízení a v řízení bude pokračováno po navrácení spisové dokumentace.

22. srpna 2012: OKD nesouhlasí s projednáním žaloby bez nařízení jednání, a informuje Krajský soud v Ostravě, že zadal vypracování znaleckého posudku u Ústavu oceňování majetku při VŠB – TU v Ostravě.

12. října 2012: Stavební úřad sdělil, že vykonal dne 4. října 2012 kontrolní prohlídku staveb a bude pokračovat v řízení o odstranění staveb.

15. října 2012: OKD podává námitku ke stavebnímu úřadu ohledně věcné nepříslušnosti s důkazním návrhem a žádá vypracování znaleckého posudku.

22. října 2012: Obec Trojanovice podává stanovisko k námitce věcné nepříslušnosti.

26. listopadu 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. rozesílá žádost o spolupráci správním orgánům, které mohou být řízením dotčeny.

3. prosince 2012: Obecní úřad Trojanovice posílá na stavební úřad MÚ Frenštát p. R. sdělení k žádosti o spolupráci a hlásí se v řízení mezi dotčeného orgánu státní správy.

3. prosince 2012: OBÚ v Ostravě posílá stavebnímu úřadu stanovisko, a hlásí se také k postavení dotčeného orgánu státní správy.

27. prosince 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračo vání řízení o odstranění stavby a to v plném rozsahu.

8. ledna 2013: OKD a.s. dokládá ke krajskému soudu znalecký posudek. V příloze č. 2. si dovoluji poslat mé stanovisko k posudku, které je podkladem pro právníky a zpracování vyjádření k soudu. V případě, že máte zájem také o samotný posudek (150 stran i s přílohami), tak Vám to mohu nahrát přes nějakou úschovnu a umožnit tak stáhnutí.

11. ledna 2013: Odbor životního prostředí MÚ Frenštát p. R. vydává závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s odstraněním staveb.

8. ledna 2013: Krajský soud zasílá informaci, že OKD jim předalo znalecký posudek.

14. ledna 2013: Obec Trojanovice i Obecní úřad Trojanovice podávají stanoviska k řízení a souhlasí s odstraněním staveb.

16. ledna 2013: Správa CHKO Beskydy zasílá stavebnímu úřadu souhlasné závazné stanovisko na odstranění staveb.

31. ledna 2013: Stavební úřad rozesílá účastníkům řízení informaci o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí o odstranění staveb.

4. února 2013: Obec Trojanovice zasílá krajskému soudu vyjádření ke znaleckému posudku OKD ze dne 8. ledna 2013

11. února 2013: OKD a.s. podává návrh na přerušení řízení s odůvodněním, že požádali o změnu účelu stavby na OBÚ v Ostravě.

14. a 22. února 2013: Obec Trojanovice zasílá stanovisko na OBÚ v Ostravě a stavební úřad ve Frenštátě, ve kterém je doloženo, že řízení nepřísluší OBÚ v Ostravě, ale stavebnímu úřadu ve Frenštátě p. R. a dále obec požaduje, aby stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění staveb.

5. března 2013: OBÚ v Ostravě podává obci Trojanovice informaci, že žádost OKD nebylo možno pokládat za žádost ve smyslu stavebního zákona.

8. března 2013: Obec Trojanovice informuje stavební úřad o stanovisku OBÚ v Ostravě a žádá o rozhodnutí o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát.

11. března 2013: Obec Trojanovice žádá OBÚ v Ostravě o informaci, zda neviduje novou žádost OKD a.s. týkající se staveb v areálu Dolu Frenštát.

Závěr: Celá kauza se již táhne přes dva roky, ale zatím je pro nás pozitivní. Důležitá jsou tato fakta. KÚ MS kraje zamítl odvolání OKD (díky dobré práci stavebního úřadu) a těžařům nezbylo nic jiného než podat žalobu na krajský soud. Žalovanou stranou je krajský úřad. Další důležitou věcí je, že soud nepřiznal OKD odkladný účinek žaloby, tudíž může stavební úřad pokračovat v řízení o odstranění staveb. Od tohoto okamžiku běží dvě na sobě nezávislá řízení. Za prvé soudní řízení mezi KÚ MS kraje a OKD a.s., ve které je obec Trojanovice osobou zúčastněnou a za druhé pokračuje řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát. V nejbližších týdnech očekáváme rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění staveb.

Jedná se však o velmi složité řízení, které chce čas a preciznost, aby rozhodnutí o odstranění bylo nenapadnutelné a nakonec také vykonatelné.

Věřím a jsem si jist, že vše dobře dopadne a OKD potáhne s celým svým cirkusem z pod Kozince pryč, stejně jako „spřátelená“ ruská vojska z Frenštátu p.R. Nyní záleží na tom, zda OKD bude chtít odejít s ostudou, nebo se vztyčenou hlavou.

Jiří Novotný

Bakalovy věže

Příspěvek byl publikován v rubrice Články NB a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.