Beskydy jsou zachráněny, stát se zachoval jako rozumný hospodář

Doporučujeme

Velké úsilí zástupců beskydských samospráv a neziskových organizací, které v poslední době aktivně připomínkovali návrh strategického dokumentu Státní surovinová politika ČR (SUP), přineslo své ovoce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v posledních týdnech intenzivně pracovalo na návrhu SUP, který je dlouhodobou strategií nakládání státu s nerostným bohatstvím země. Původně byla v tomto dokumentu zmíněna i potřeba prozkoumání ložiska černého uhlí pod Beskydami. Proti tomu se postavili nejen starostové obcí, ale také největší zaměstnavatelé regionu, Svaz měst a obcí, Moravskoslezský kraj, občanská sdružení i neziskové organizace.

13. srpna vyjela do Prahy delegace ve složení Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Markéta Blinková (ODS), starostka města Rožnov p. R. a místopředsedkyně Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy), starostka města Frenštátu p. R. a Stanislav Uruba předseda o.s. Naše Beskydy. Delegace na ministerstvu průmyslu a obchodu tlumočila své požadavky s tím, že plánovaný průzkum ložiska pod Beskydami by byl praktickou přípravou k vyuhlení Beskyd a předpolím ke vzniku dalšího problémového přírodně i kulturně zdevastovaného regionu ohroženého nezaměstnaností a vysokou kriminalitou. Za místní samosprávy se svými připomínkami k dokumentu postavila také místopředsedkyně vlády Karolina Peake a ministryně kultury Alena Hanáková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se nakonec v otázce černého uhlí pod Beskydami zachovalo správně. Přístup MPO a ministra Martina Kuby byl v této otázce diskuse a následného zohlednění věcných argumentů příkladný. Požadovaný průzkum ložiska byl z dokumentu vyřazen. Stát se tímto rozhodnutím zachoval jako rozumný hospodář a zároveň vydal jasný signál k tomu, aby se mohl celý beskydský region dlouhodobě rozvíjet. Vždyť nejcennějším bohatstvím, které Beskydy mají, není uhlí, ale neporušená příroda a jedinečné kulturní tradice.

Jiří Novotný
Předseda Sdružení města a obcí na ochranu beskydského regionu

Tel: 724 189 814
starosta@trojanovice.cz

Protitěžební koalice

Doporučujeme

Trojanovice 22.6.2012

Tento týden se na půdě obecního úřadu v Trojanovicích setkali zástupci protitěžebních aktivit z Karvinska a Beskyd. Cílem tohoto setkání byla především výměna zkušeností a informací týkajících se jejich společných problémů s aktivitami firmy OKD a.s.

„Karvinští jsou v diametrálně odlišné situaci než my, ale rozhodně nám jejich zkušenosti pomohou. Především bližší kontakt mezi našimi sdruženími a okamžitá informovanost o krocích těžařů v našich lokalitách bude přínosem,“ řekl Stanislav Uruba (NB).

Po úvodním seznámení se s prací jednotlivých organizací se začalo jednat o společném postupu a možnostech jednotného odporu proti nechtěným záměrům těžařů. Jan Nezhyba (Arnika) navrhl založení tzv. „protitěžební koalice“, která by zúčastněné organizace zaštítila.

Odpůrci těžby z Karvinska projevili zájem také o občanské aktivity boje proti dolu Frenštát a navštívili zvoničku Strážkyni Beskyd na Horečkách.

Dalším krokem této nově vzniklé spolupráce bude příprava smlouvy „Protitěžební koalice“ a stanovení jejích cílů.

 

Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

o.s. OPS

Česká pirátská strana

Arnika

Naše Beskydy

OKD místo dodržování zákona žalují Krajský úřad

Doporučujeme

I když společnost OKD a.s. deklaruje v médiích, že zahájila odpovědnou diskusi o budoucnosti dolu Frenštát, a že hodlá dodržovat zákony, ve skutečnosti tomu tak není.

Pokud by chtěly OKD skutečně dostát zákonu, jak opakovaně tvrdí ústy svého tiskového mluvčího, musely by bezodkladně odstranit všech 53 černých staveb, které se v areálu dolu nacházejí. Do rozporu se zákonem se firma dostala už před dvaceti lety, kdy některým z těchto staveb včetně obou těžních věží vypršelo stavební povolení. OKD tedy provozují důl desítky let nezákonně.

Navíc nyní vyšlo najevo, že ani na vlastní důlní jámy zřejmě firma nemá žádné povolení. „Toto povolení neexistuje ani na MÚ Frenštát, ani na obci Trojanovice. Není dokonce ani v ústředním archivu v Praze ani v zemském archivu v Opavě, kde se archivují dokumenty báňských úřadů z let před rokem 1990. Obec Trojanovice také zažádala o informace přímo na OBÚ v Ostravě. OBÚ však informace ohledně povolení jam na dole frenštát označil za obchodní tajemství a nevydal je,“ uvedl starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Namísto toho, aby tento stav napravili, podnikají zástupci firmy veškeré kroky k tomu, aby ho zachovali. Stavební odbor nepovolil prodloužní povolení staveb, OKD se tedy obrátily na krajský úřad. Ten potvrdil nelegálnost staveb tím, že rozhodnutí stavebního odboru potvrdil.

Na 13. červen nařídil stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm ústní jednání týkající se řízení o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát. Na jednání dorazili zástupci města Frenštátu pod Radhoštěm, obce Trojanovice, správy CHKO Beskydy, občanského sdružení Naše Beskydy i lidé, kteří v okolí dolu žijí a jsou účastníky řízení. Kdo však v zasedací síni Městského úřadu chyběl, byli zástupci majitele dolu – společnosti OKD.

K údivu všech přítomných uvedla vedoucí stavebního oboru ve Frenštátě pod Radhoštěm Marie Chromčáková, že společnost OKD podala žalobu na Krajský Úřad Moravskoslezského kraje, ve které těžaři napadají zamítnutí svého odvolání proti rozhodnutí o neprodloužení černých staveb v areálu dolu Frenštát. Zároveň požádali stavební úřad o přerušení řízení o odstranění staveb. V tomto jim úřad nevyhověl, protože neshledal k přerušení řízení žádný důvod.

Toto jednání firmy OKD je v přímém rozporu s tím, co její zástupci opakovaně deklarují. „Budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí. Budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád,“ jsou slova ředitele pro HR a rozvoj revíru ing. Radima Tabáška ze dne 26. září 2011.*

Vedení města Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovic se obrátilo na ředitele OKD a. s. Klause-Dietra Becka otevřeným dopisem, ve kterém ho vyzývají, aby firma stála žalobu na Krajský úřad a skutečně zahájila slibovanou odpovědnou diskusi.

Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm 556 833 110, e-mail: starosta@mufrenstat.cz

Jiří Novotný, starosta Trojanovic 556 835 021, e-mail: starosta@trojanovice.cz

* Zápis z ústního jednání na MěÚ ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 

Otevřený dopis starostů Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic řediteli OKD a. s.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 14. 6. 2012

Vážený pane řediteli,

k našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že Vaše společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Jedná se o žalobu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje proti zamítnutí odvolání v řízení o prodloužení staveb na dole Frenštát. Toto je v hrubém rozporu s tím, co Vaše společnost prostřednictvím ředitele Ing. Radima Tabáška ve Vaší přítomnosti deklarovala na jednání dne 26. září roku 2011. Dovolujeme si citovat ze zápisu z tohoto jednání: „Ing. Radim Tabášek – Pochybení o stavbách zůstalo, zatím stavební řízení běží, až se rozhodne, budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí, budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád. …. Pokud rozhodnutí nabude právní moci, tak nebude jiná šance, než to co nám nařídí rozhodnutí.“

Dále Vaše společnost také deklarovala odpovědnou diskusi se zástupci regionu jak na jednání tak později v médiích. Ovšem v případě jednání o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát, které svolal stavební úřad MÚ Frenštát na 13. 6. ve 13:00 hodin, se žádný zástupce Vaší společnosti nedostavil. Toto nesvědčí o odpovědné diskusi.

Žádáme Vás tedy, aby Vaše společnost dostála svému slovu, stáhla žalobu, a abyste ve spolupráci s obcí Trojanovice a městem Frenštát p. R. zahájili skutečně odpovědnou diskusi nad možnostmi likvidace staveb v areálu dolu Frenštát. V opačném případě budeme nuceni konstatovat, že Vaše slovo nemá žádnou váhu a že se společnosti OKD a. s. jako partnerovi pro jednání nedá věřit nyní ani v budoucnu.

 

Zdeňka Leščišinová    starostka Frenštátu pod Radhoštěm

Jiří Novotný starosta Trojanovic

FRENŠTÁT A TROJANOVICE OSLAVILI DALŠÍ ROK BEZ TĚŽBY UHLÍ

Doporučujeme

Zvonění

Video zde

Už pět let uplynulo od happeningu na Radhošti, kterým odpůrci těžby v Beskydech symbolicky uzamkli zemi na sto let a dali tak najevo svůj nesouhlas s otevřením dolu Frenštát. Od té doby tuto událost každoročně připomíná oslava dalšího roku bez těžby. Letos bylo víc než kdy jindy co slavit. Stavební úřad ve Frenštátě zahájil řízení o odstranění obou těžních věží.

V neděli 27. května se u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách sešli obyvatelé Frenštátu, Trojanovic i dalších okolních měst a obcí, kteří tak demonstrovali svůj nesouhlas s důlní činností v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Letošní oslava dalšího roku bez těžby byla ve znamení optimismu, umíráček, který tady lidé každoročně zvoní dolu Frenštát, by letos mohl zaznít už naposled.  “Věřím tomu, že se blíží zrušení těžních věží, zasypání jam a že se blíží to, že Beskydy budou konečně svobodné,” míní starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Ten optimismus je teď opravdu na místě. V nejbližších dnech bude pokračovat správní řízení o odstranění staveb,” uvedla starostka Frenštátu p. R. Zdeňka Leščišinová.
Za trpělivé pátrání v archivech a odhalení toho, že nejen těžní věže, ale i další desítky budov v areálu dolu Frenštát mají propadlé stavební povolení, získal ocenění Beskydská osobnost roku právě starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Tady je zatraceně co chránit, protože kdybychom se odsud měli stěhovat nebo bychom měli nechat ty hory podkopat, byla by to skutečná a neuvěřitelná katastrofa,” prohlásil.Část oslav se odehrávala i na Markově kopci, kde postupně vyrůstá lipová alej. Každý pár stromů tady symbolizuje jeden rok bez těžby. Ta kromě zdejší krajiny ohrožuje i zaměstnanost. “Do několika málo let od zahájení těžby by došlo k ohrožení výroby, ať už je to závod Continentalu nebo Siemens Elektromotory, protože by došlo k propadu, ke snížení povrchu,” vysvětluje ředitel společnosti Siemens Elektromotory Jaromír Zapletal.Odpůrce těžby v Beskydech teď čeká možná závěrečná etapa boje, na jejímž konci by mělo být zbourání věží z dolu Frenštát. Ústní jednání ve věci odstranění staveb je naplánováno na první polovinu června.

-jur-